خوردن تخم مرغ برای خانم ها در کشور آرژانتین ممنوع اعلام شد

امروز می خواهیم در مورد بحث بسیار جنجالی با شما حرف بزنیم و آن بحث در مورد ممنوع اعلام شدن مصرف تخم مرغ در کشور آرژانتین توسط خانم ها می باشد پس با آراد برندینگ همراه باشید.

قیمت تخم مرغ روز یک از عواملی می باشد که باعث شده است تا در کشور آرژانتین خوردن آن را برای بانوان ممنوع اعلام کند البته هنوز این موضوع تایید نشده است.

قیمت تخم مرغ آزاد نسبت به تخم مغ دولتی متفاوت است و یکی از کار هایی که دولت مردان آرژانتینی می توانند با آن قیمت تخم مرغ را کنترل کند عرضه تخم مرغ دولتی می باشد.

قیمت شانه تخم مرغ روز به روز در حال افزایش است و باید برای کنترل این محصول خوراکی که مصرف بسیار زیادی از آن می شود کرد.